ஆளுநர் தன் பதவிக்கே அவமானத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் – பேராசிரியர் சுப. வீரபாண்டியன்

24