இனமானப் பேராசிரியரின் நெஞ்சில் விழுந்த விதை பெரியார்! – பேராசிரியர் சுப. வீரபாண்டியன்.

47