தனித்திருப்போம்! பாதுகாத்துக் கொள்வோம்!! – தமிழர் தலைவரின் கரோனா விழிப்புணர்வுப் பதிவு

125