பாதுக்காக்கப்பட வேண்டியது முதலில் மனிதனா? பசுவா?

989

Add your comment

Your email address will not be published.