ரிசிகள் எப்படி உருவானார்கள் என்று விவாதம் செய்யலாமா? – வழக்குரைஞர் அ. அருள்மொழி

43