’வைக்கம்’ என்பது ஒரு ஊரல்ல, சமுகநீதியின் அடையாளம்!

459